FRAIS D'EXPÉDITION OFFERTS à partir de 100 euros de commande avec le code 4M8104NVS9AX

ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA

Product image 1ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 2ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 3ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 4ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 5ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 6ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 7ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 8ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 9ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 10ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 11ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 12ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA
Product image 13ČESKOSLOVENSKÁ LETADLA

Prix régulier 30,00 € TTC 6%

Nous acceptons les paiements suivants :
 Carte de crédit (Visa, MasterCard, Amex)
 Paypal
 Disponible au point d'enlèvement
Au 30, rue de l’enseignement 1000 Bruxelles chez Pascal Karp Watches Expertise tous les jours entre 10:00 et 19:00 sauf le dimanche.
 Transfert bancaire
The book gives a detailed overview and development of aviation in Czechoslovakia, from 1918 until the year of the book's publication - 1968. An overview of the Czechoslovak aircraft factories and all types of aircraft produced there.

Characteristics

Book cover finish Hardcover ( square back binding )
Special features Reprint, Slightly damaged dust jacket
Condition Used good
Number of pages 372
Published date 1968
Language Czech
Author Václav Němeček
Editor Naše vojsko

Description

CZ 

Kniha podává podrobně přehled a vývoj letectví v ČSR, od roku 1918 až do roku vydání knihy - 1968. Přehled čs. leteckých závodů a všech typů letadel v nich vyráběných.

Plánky letadel: Radoslav Čížek, Richard Metz, Zdeněk Kaláb a Jiří Šarboch.

 

2., přepracované a rozšířené vydání.

(Zdroj : databazeknih.cz)

 

 

Československá letadla Václava Němečka podávají ucelený přehled všech našich letadel a letadlových motorů od roku 1918 až po dnešní dny. Ve dvaceti kapitolách se před námi otvírá pohled na jednotlivé typy letadel továrny Letov, Aero, Avia, Škoda, ČKD- Praga, jinonických leteckých motorů, letadel otrokovické, choceňské i kopřivnické výroby a konečně i naší poválečné letecké výroby. Autor se však neomezil jen na technický popis našich leteckých konstrukcí, nýbrž zasazuje své vyprávění do širšího rámce. Všímá si množství zajímavostí z leteckého života, hlavně sportovního, a tím vlastně vytváří, i když jen stručnou, přece však velmi poučnou a poutavou historii vývoje našeho letectví, ať již vojenského, dopravního či sportovního.


Na stránkách této knihy se čtenář seznámí s vynikajícími sportovními výkony majora Malkovského, Nováka a Hamšíka, Petra Širokého, dr. Zdeňka Lhoty, Jiřího Bláhy, Františka Nováka a mnoha dalších vojenských i civilních pilotů, kteří ve světě proslavili dobré jméno československých letců a československé letecké techniky.


Naší letecké veřejnosti není jméno Václava Němečka neznámé. Na stránkách Letectví a kosmonautiky, v několika přednáškových zájezdech se zájemci o letectví seznámili s jeho bystrými a jasnými popisy letecké techniky a leteckých událostí ve světě i u nás. Kniha, kterou předkládáme našim čtenářům, vznikla na základě dlouholetého systematického shromažďování materiálu, studia dokladů a v neposlední řadě pak, jak autor sám uvádí, na základě rozhovorů s přímými účastníky, s dělníky, konstruktéry a vůbec se všemi, kteří byli u zrodu naší letecké techniky. Tím se mu podařilo vytvořit dílo živé, které nejen popisuje hlavní prvky jednotlivých konstrukcí, ale i pulsující život továrních konstrukcí, hal i letištních ploch. Druhé vydání bylo obohaceno o sérii plánků zpracovaných pro stavbu maket, byla vyměněna většina snímků v obrazové příloze a kromě oprav některých nepřesností a různých doplňků byl v textu zachycen i vývoj, který naše letectvo urazilo za posledníchdeset let.

 

 

 

 

 

EN 

The book gives a detailed overview and development of aviation in Czechoslovakia, from 1918 until the year of the book's publication - 1968. An overview of the Czechoslovak aircraft factories and all types of aircraft produced there.

Plans of aircraft by Radoslav Čížek, Richard Metz, Zdeněk Kaláb and Jiří Šarboch.

 

2nd, revised and enlarged edition.

(Source : databazeknih.cz)

 

 

Czechoslovak Aircraft of Vaclav Nemecko
provides a comprehensive overview of all our aircraft and aircraft engines from 1918 to the present day. In twenty chapters, we are given a look at the different types of aircraft produced by the Letov, Aero, Avia, Škoda, ČKD-Praga factories, aircraft engines from Jinonice, Otrokovice, Choceň and Kopřivnice, and finally our post-war aircraft production. However, the author does not limit himself to the technical description of our aircraft constructions, but places his narrative in a broader framework. He takes note of many interesting facts from aviation life, especially sporting life, and thus actually creates, even if only brief, a very informative and engaging history of the development of our aviation, whether military, transport or sporting.


In the pages of this book, the reader will become acquainted with the outstanding sporting achievements of Major Malkovský, Novák and Hamšík, Petr Široký, Dr. Zdeněk Lhota, Jiří Bláha, František Novák and many other military and civilian pilots who have made the reputation of Czechoslovak pilots and Czechoslovak aviation technology known throughout the world.


The name of Václav Němeček is not unknown to our aviation community. In the pages of Aviation and Cosmonautics, in several lecture tours, those interested in aviation have become familiar with his insightful and clear descriptions of aviation technology and aviation events in the world and in our country. The book that we are presenting to our readers was written on the basis of many years of systematic collection of material, study of documents and, last but not least, as the author himself states, on the basis of interviews with direct participants, with workers, designers and in general with all those who were at the birth of our aviation technology. In this way, he has succeeded in creating a living work that not only describes the main elements of the individual designs, but also the vibrant life of the factory structures, halls and airfields. The second edition has been enriched with a series of plans prepared for the construction of the mock-ups, most of the pictures in the pictorial appendix have been replaced, and, in addition to correcting some inaccuracies and making various additions, the text has captured the development that our air force has undergone in the last ten years.

Fermer (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Recherche

Panier

Votre panier est vide.
Boutique